02144444103

مقالات تخصصی دندانپزشکی

ساده سازی درمان اندودنتیکس با استفاده از سیستم 2Shape

ساده سازی درمان اندودنتیکس   هدف اصلی درمان کانال ریشه به درستی تمیز کردن و شکل دادن به سیستم کانال ...
Scroll Now