02144444103

رنگ لثه سالم و ناسالم

لثه سالم

5 راه سالم نگه داشتن لثه

به بافتی که درون دهان و در غشاء مخاطی و بالای آرواره قرار گرفته است لثه گفته می‌شود. علاوه بر ...
Scroll Now