02144444103

جلوگیری از تشکیل پلاک دندان

جرم و پلاک دندان

پلاک دندان چیست؟

دندان هیچگونه سیستم تنظیم کننده‌ای برای از بین بردن سطوح مرده و یا اضافی ندارد. بنابراین میکروارگانیسم‌ها به سطح خارجی ...
Scroll Now