02144444103

جرمگیری دندان

همه چیز در مورد جرم گیری دندان در سال 2018

بیمار در حین جرم گیری هیچ دردی را احساس نمی‌کند، چون نوک قلم دستگاه جرمگیری با ایجاد لرزش و ضربه‌های ...
16 تیر 97 زیبایی
Scroll Now